Missie:
De Wegwijzer ziet uw kind als uniek! Wij bieden uw kind dan ook alle ruimte, kansen en mogelijkheden om talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Wij staan open voor de steeds veranderende en multiculturele samenleving. Vanuit onze christelijke achtergrond en open houding besteden wij aandacht aan de diversiteit van culturen en levensbeschouwingen in onze samenleving.

Met ons onderwijs willen we een basis leggen waardoor kinderen zich kunnen ontplooien tot kritisch denkende en sociale mensen, die verantwoordelijkheid durven nemen voor eigen keuzes en gedrag.

Slogan en kernwaarden:
Onze slogan is: ‘’Samen spelend en lerend de wereld ontdekken.’’

Samen spelend en lerend de wereld ontdekken, dat is wat we op De Wegwijzer nastreven. Hiervoor hebben we vijf kernwaarden opgesteld die centraal staan in onze school.

Vertrouwen
Kinderen moeten elkaar leren vertrouwen en respecteren. Pas dan kunnen kinderen met en van elkaar leren. Vanuit een positief kindbeeld hebben we een hoog verwachtingspatroon. Wij helpen kinderen om eigen talenten te ontdekken en zich optimaal te ontwikkelen. Door hen positief te benaderen en te werken vanuit succeservaring ontwikkelen kinderen een positief zelfbeeld.

Plezier
Kinderen die met veel plezier naar school gaan, zullen beter tot ontwikkeling komen, dan wanneer zij met tegenzin naar school moeten. Door ervoor te zorgen, dat kinderen lessen op niveau krijgen aangeboden, dat lessen boeiend zijn, uitdagend zijn, een beroep doen op de zelf ontdekkende houding van de kinderen, zorg je voor plezier. Maar ook kinderen positief benaderen, hen laten weten, dat zij er mogen zijn, dat fouten maken mag, geeft plezier.

Betrokkenheid
Ons onderwijs is erop gericht dat kinderen leren vanuit een betrokken werkhouding. Het is de taak van de leerkracht om kinderen goed te observeren, te prikkelen en nieuwsgierig te maken, waardoor ze gemotiveerd raken om te leren. We creëren een rijke, uitdagende leeromgeving die uitnodigt tot leren. We werken met een breed aanbod van nieuwe, moderne materialen die aansluiten bij de diverse leerstijlen van kinderen.
Betrokkenheid staat ook voor de wijze waarop we met elkaar om willen gaan. Als school zijn we een leefgemeenschap, waarin we het belangrijk vinden dat kinderen, ouders en medewerkers betrokken zijn bij elkaar.

Verantwoordelijkheid
Als leerkracht zijn we verantwoordelijk voor de kinderen die aan ons worden toevertrouwd. We willen de kinderen optimale kansen geven om zich breed te ontwikkelen. We leren kinderen om te gaan met de verantwoordelijkheid voor zichzelf en anderen. Met duidelijke afspraken en verwachtingen, maken we kinderen medeverantwoordelijk voor het eigen leerproces. Er is ruimte voor de eigen vragen van kinderen, maar tegelijkertijd een helpende hand van de leerkracht.

Ontwikkeling
Op school ontwikkelen kinderen zich, maar ook onze leerkrachten blijven in ontwikkeling. Wij zien leren als een continu proces. Dit geldt voor groot en klein. Wij doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. We staan open voor feedback en blijven reflecteren op ons eigen handelen.

Visie op leren:
Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. Op onze school zien we leren als een samenhangend proces waarin kinderen actief nieuwe kennis koppelen aan bestaande kennis. Leren samenwerken en samenwerkend leren zijn belangrijke bouwstenen van onze visie op leren.
Leerkrachten bieden spel- en leeractiviteiten aan die tegemoetkomen aan diverse intelligenties en leerstijlen. Binnen de gestelde kaders kunnen kinderen regelmatig eigen keuzes maken ten aanzien van de manier waarop en het tempo waarin de lesstof verwerkt wordt. Wij streven ernaar dat elk kind zich eigenaar van het eigen leerproces voelt.

Met deze visie sluit het onderwijs op De Wegwijzer aan bij de basisbehoeften van elk kind: relatie, competentie en autonomie (ik ken je, je kunt het, doe het maar!)